Informácie o spracúvaní osobných údajov

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou t.j. osobou, ktorej sa týkajú spracúvané osobné údaje.
Prevádzkovateľ: spoločnosť BUCCANERA, s. r. o., sídlo: Strmý vŕšok 8565/121, Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, IČO: 54 611 792, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 161015/B
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel.č. +421 911 276 500, e- mail: info@bistric.sk

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:
na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
na základe splnenia zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je tiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.
Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas, udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?
Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely spracúvame osobné údaje, aký je právny základ ich spracúvania a doba uchovávania?

rezervácia termínu na služby reštaurácie, vrátane rezervácie rodinnej či firemnej akcie
Spracúvanie osobných údajov potenciálneho zákazníka – fyzickej osoby, ktorá si rezervuje termín na poskytnutie služby našej reštaurácie Bistric restaurant je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy). Rezerváciu termínu je možné uskutočniť telefonicky alebo prostredníctvom online formulára na stránke reštaurácie.
Doba uchovávania: do uplynutia dátumu rezervácie.

realizácia zmluvných vzťahov so zákazníkmi
Spracúvanie osobných údajov na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník/ hosť reštaurácie. Na tento účel spracúvame napr. údaje o čísle účtu, platobné a transakčné údaje (ak zákazník platí za naše služby platobnou kartou).
Doba uchovávania: do poskytnutia požadovanej služby a zaplatenia účtu (odplaty za službu).
realizácia zmluvných vzťahov s dodávateľmi
Spracúvanie osobných údajov na tento účel je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba – dodávateľ.
Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy s dodávateľom.

platné uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných vzťahov, vrátane rezervácie a vybavenia požiadavky na službu (kontaktné osoby a osoby oprávnené konať v mene zákazníka/ dodávateľa)
Na tento účel spracúvame osobné údaje osôb oprávnených konať v mene zmluvného partnera (dodávateľa/ zákazníka) a údaje zamestnancov zmluvných partnerov (dodávateľov/ zákazníkov) uvedené v objednávkach, rezervačnom formulári ako aj v zmluvách uzatváraných v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov resp. v návrhoch týchto zmlúv.
Údaje týchto dotknutých osôb spracúvame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť poskytnutie požadovanej služby a/alebo platné uzatvorenie zmlúv a ich efektívne plnenie.
V tomto prípade získavame osobné údaje od dotknutej osoby alebo ich môžeme podľa okolností získať aj od jej zamestnávateľa či z verejne prístupného registra (napr. obchodný register).
Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy resp. do poskytnutia požadovanej služby a zaplatenia odplaty za službu.

obchodná komunikácia
Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa uskutočňovať komunikáciu so zmluvnými partnermi pri vykonávaní podnikateľských činností.
Doba uchovávania: do skončenia zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom.

vedenie účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne
Spracúvanie na tento účel je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.
Doba uchovávania: 10 rokov (v súlade so zákonom o účtovníctve).

zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti
Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v IT technológiách a systémoch prevádzkovateľa.
Doba uchovávania: 5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný.

manažment prístupov a kľúčový režim
Tento účel zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou prístupových kódov a hesiel do jednotlivých informačných systémov a databáz prevádzkovateľa ako aj evidenciou prístupov do priestorov prevádzkovateľa. V tomto prípade spracúvame osobné údaje pretože ide o oprávnený záujem prevádzkovateľa zabrániť neoprávnenému prístupu do systémov, databáz a vybraných priestorov prevádzkovateľa.
Doba uchovávania: dokumentácia týkajúca sa manažmentu prístupov a kľúčového režimu preukazujúca prístupové oprávnenia konkrétneho užívateľa k jednotlivým informačným systémom, musí byť uchovávaná po dobu 5 rokov od zrušenia jeho prístupových práv. Evidenciu pridelenia a vrátenia kľúčov od priestorov prevádzkovateľa uchovávame po dobu 5 rokov od odovzdania (vrátenia) kľúča.

vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré má prevádzkovateľ v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 až 22 GDPR.
Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti, minimálne však do právoplatného skončenia správneho konania, ktoré v súvislosti so žiadosťou začalo na podnet dotknutej osoby.

vedenie agendy spoločnosti, zápisu a oznámenia zmien do obchodného registra
Spracúvanie je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník).
Doba uchovávania: osobné údaje spracúvané na tento účel (obsiahnuté napr. v zápisniciach z valného zhromaždenia ako aj v ďalších spoločensko-právnych dokumentoch spoločnosti) uchovávame počas trvania právnej subjektivity prevádzkovateľa (aj v prípade zrušenia spoločnosti s právnym nástupcom).

výberové konanie (uchádzači o zamestnanie)
Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie u prevádzkovateľa zahŕňa najmä činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí). V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy).
Doba uchovávania: do skončenia výberového konania.

zasielanie marketingových e-mailov a elektronických newslettrov
Marketingové e-maily a newslettre v elektronickej forme budeme zasielať na poskytnutú e-mailovú adresu. Prostredníctvom zasielaných správ a newslettrov Vás budeme informovať o novinkách, ponuke, službách, výhodách a zľavách pre zákazníkov reštaurácie Bistric Restaurant ako aj o podujatiach organizovaných v reštaurácii.
Údaje na tento účel spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby. Poskytnutie údajov na tento účel je dobrovoľné. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Zrušiť zasielanie newslettrov (odvolať súhlas) môžete kedykoľvek kliknutím na link, ktorý je súčasťou každej marketingovej správy. Súhlas možno odvolať aj e-mailom na adresu info@bistric.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho so súhlasu pred jeho odvolaním. Po zrušení odberu (odvolaní súhlasu) Vám už nebudeme newslettre a marketingové správy zasielať.
V prípade, ak sme Vašu e-mailovú adresu získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, budeme na tento účel spracúvať Vaše údaje na základe nami sledovaného oprávneného záujmu informovať o novinkách v oblasti prevádzkovateľom poskytovaných produktov a služieb. Na základe oprávneného záujmu vykonávame len marketing vlastných tovarov a služieb podobných tým, ktoré ste si u nás zakúpili. V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje na tento účel už nesmieme spracúvať. Zrušiť zasielanie newslettrov môžete kedykoľvek kliknutím na link, ktorý je súčasťou každej marketingovej správy.
Doba uchovávania: údaje budeme na tento účel uchovávať po dobu 2 rokov (resp. do zrušenia odberu, ak táto skutočnosť nastane skôr). Po uplynutí tejto doby sa môžete v prípade záujmu opätovne na našej webovej stránke zaregistrovať na odber.

evidencia súhlasov
V súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sme povinní uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je preukázateľný (predchádzajúci) súhlas na marketingové účely zaznamenaný, po dobu najmenej štyroch rokov od odvolania súhlasu.
Doba uchovávania: na plnenie tejto povinnosti bude prevádzkovateľ uchovávať osobné údaje dotknutej osoby po dobu štyroch rokov od uplynutia platnosti súhlasu na účel zasielania marketingových e-mailov a  elektronických newslettrov (súhlas je udelený na 2 roky) resp. po dobu štyroch rokov od odvolania súhlasu (ak je súhlas skôr odvolaný). V prípade odvolania súhlasu, budeme taktiež v zmysle zákona na trvanlivom nosiči uchovávať potvrdenie o odvolaní súhlasu a to po dobu štyroch rokov od odvolania súhlasu.

Internetová stránka prevádzkovateľa https://www.bistric.sk používa cookies. Bližšie informácie o používaných súboroch cookies a spracúvaní údajov prostredníctvom cookies nájdete na cookie lište na webovej stránke.

Príjemcovia osobných údajov:
Príjemcami Vašich osobných údajov sú resp. môžu byť subjekty určené právnymi predpismi, najmä orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, daňový úrad, súd.
V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:
banka,
poskytovateľ poštových služieb,
poskytovatelia komunikačných služieb,
poskytovateľ rezervačného systému Bookio,
externý poskytovateľ služieb v oblasti účtovníctva,
spoločnosť vykonávajúca externú podporu a prevádzku webových stránok,
externí poskytovatelia služieb v oblasti informačných systémov a softvérových produktov,
poskytovateľ cloudových služieb,
poskytovateľ reklamných služieb prostredníctvom internetu a správy účtov na sociálnych sieťach,
prevádzkovateľ inzertného pracovného portálu (Profesia).
Bližšie informácie o tom ako poskytovateľ komunikačných služieb a softvérových produktov Microsoft Corporation spracúva osobné údaje nájdete tu: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement
V súvislosti s poskytovaním komunikačných služieb dodávateľom Microsoft Corporation dochádza k prenosu údajov do tretích krajín (USA) dochádza k prenosu údajov do Spojených štátov amerických (USA) v súlade s rozhodnutím Európskej komisie č. 2000/518/EC z 10.7.2023 o primeranej ochrane osobných údajov týkajúcej sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (právny rámec na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA). Spoločnosť Microsoft Corporation sa certifikovala na účasť v rámci.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie.

Ďalšie práva dotknutých osôb:
Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.
Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné – na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR:
Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.
Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:
Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch sledovaných prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
V prípade, ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Môžete kedykoľvek podať návrh vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk